Regulamin Serwisu

NASZYM CELEM jest łączenie ekspertów z podmiotami, które szukają wykonawców projektów. Stworzony serwis ma nam umożliwić dotarcie zarówno do freelancerów jak i firm. Zasady działania serwisu wskazujemy poniżej.

 1. Użyte terminy i ich znaczenie

  MY czyli 360 Digital Natives spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-175), przy ul. Ostrobramskiej 75 C, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000667238, posiadająca numer REGON: 366733271 oraz numer NIP: 1132932971, z przedstawicielem której skontaktować się można poprzez adres e-mail: kontakt@360digitalnatives.pl.

  Serwis 360 Digital Natives lub po prostu Serwis to platforma stworzona w celu świadczenia przez nas usług pośrednictwa w przyjmowaniu i realizowaniu zleceń przez Użytkowników, którzy staną się Ekspertami, na rzecz naszych Partnerów. Zlecenia polegają przede wszystkim na tworzeniu dzieł, utworów, treści twórczych. Serwis znajduje się w domenie 360digitalnatives pod adresem https://360digitalnatives.pl

  Regulamin – niemniejszy zbiór postanowień określających warunki i zasady korzystania przez Ciebie z Serwisu.

  Użytkownik lub TY to każda osoba fizyczna korzystająca z ogólnodostępnych funkcji Serwisu.

  Ekspert lub Freelancer to Użytkownik, który chciał skorzystać z naszych usług i w tym celu zawarł z nami umowę, uzyskując możliwość realizacji zleceń dla naszych Partnerów.

  Umowa – zbiór warunków i zasad, które szczegółowo regulują kwestie naszej z Ekspertem lub z Partnerem współpracy. Treść Umowy udostępniania jest Ci po wypełnieniu przez Ciebie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i nawiązaniu z Tobą kontaktu przez naszego przedstawiciela.

  Zlecenie lub Projekt – zakres usług wykonywanych dla naszych Partnerów.

  Partner – podmiot trzeci współpracujący z nami, który na podstawie odrębnej umowy za naszym pośrednictwem korzystać będzie z usług świadczonych przez Ekspertów. To Partner jest odbiorcą prac wykonywanych w ramach Projektów.

 2. INFORMACJE WSTĘPNE

  1. Przedstawiony Regulamin reguluje ogólne warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu i jego ogólnodostępnych funkcji.
  2. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
  3. Regulamin korzystania z Serwisu jest udostępniany nieodpłatnie dla każdego pod adresem internetowym https://360digitalnatives.pl/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają Twoje prawa i obowiązki, a także prawa, obowiązki oraz zakres naszej odpowiedzialności względem Użytkowników. Prawa i obowiązki Freelancerów, którzy nawiążą z nami współpracę, precyzują dodatkowo odpowiednie Umowy. Prawa i obowiązki Partnerów zaś regulują dodatkowo Umowy zawarte z nimi.
  5. Regulamin może być aktualizowany. O zmianach, które Serwis chce wprowadzić, będzie on informował poprzez pop-up z linkiem do proponowanego brzmienia Regulaminu i daty wejścia zmiany w życie. Wraz z dniem wejścia zmian w życie, ujednolicony tekst Regulaminu będzie udostępniany nieodpłatnie pod adresem internetowym https://360digitalnatives.pl/regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmian, może w każdej chwili przestać korzystać z Serwisu.
 3. KORZYSTANIE Z SERWISU

  1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ograniczone do szeroko rozumianego przeglądania udostępnionych na nim informacji i korzystania z nich do własnych celów prywatnych, nie wymaga rejestracji czy spełnienia innych, dodatkowych warunków. W celu rozpoczęcia z Nami współpracy, w ramach której jako Ekspert dostawałbyś Zlecenia lub jako Partner z kolei Projekty zlecał, powinieneś wypełnić odpowiedni formularz kontaktowy i zawrzeć z Nami właściwą Umowę.
  2. Projekty zlecamy lub przyjmujemy na zasadach określonych w Umowie.
  3. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne czy prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych, do Serwisu jako całości, a także do poszczególnych jego części takich jak elementy graficzne, słowne, audiowizualne, logo czy sama kompozycja i układ tych elementów (layout), należą do Nas.
  4. Korzystając z Serwisu nie będziesz naruszał praw innych Użytkowników czy osób trzecich, w tym podając cudze dane podczas wypełniania formularza.
  5. Serwis może prowadzić dodatkową działalność informacyjną lub promocyjną, w tym organizować konkursy czy zamieszczać reklamy towarów i usług. Może również współpracować z firmami trzecimi, które dostarczają Użytkownikom własne usługi. Usługi oferowane przez takie firmy są świadczone bezpośrednio przez nie i podlegają odrębnym zasadom. Użytkownik zostanie poinformowany o warunkach, na jakich firmy te świadczą swoje usługi w Serwisie przed przystąpieniem do korzystania z nich.
  6. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych oraz warunków polityki dotyczącej prywatności Użytkowników uregulowane zostały w Polityce Prywatności dostępnej nieodpłatnie na stronie głównej Serwisu pod adresem internetowym https://360digitalnatives.pl w sposób, który umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. KWESTIE TECHNICZNE

  1. Aby móc korzystać z Serwisu powinieneś korzystać z komputera:
   1. z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;
   2. z zainstalowaną jedną przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji, Opera 15 lub nowszej wersji, Google Chrome 30 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji).
  2. Serwis może zawiesić swoje działanie lub działanie poszczególnych funkcjonalności w celu przeprowadzenia prac technicznych. Stosowna informacja zostanie umieszczona w Serwisie.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezprawne lub naruszające prawa osób trzecich działania Użytkowników. Nie ogranicza ani nie wyłącza to jednak naszej odpowiedzialności z tytułu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, jeśli wystąpiły po naszej stronie. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w stopniu maksymalnie dopuszczalnym przepisami prawa.
  2. W zakresie prawem dozwolonym nie ponosimy także odpowiedzialności za treści w innych witrynach internetowych, do których Użytkownicy mogą uzyskać dostęp w wyniku korzystania z Serwisu, tym poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
 6. REKLAMACJE | KONTAKT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SERWISU

  1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Serwisem we wszelkich sprawach dotyczących lub związanych z funkcjonowaniem Serwisu, poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@360digitalnatives.pl lub pisemnie poprzez wysłanie pisma listem poleconym na adres 360 Digital Natives spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-175), przy ul. Ostrobramskiej 75 C. W przypadku gdy masz uwagi, co do naszych działań, możesz złożyć w powyższy sposób także reklamację.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej właściwy tytuł („Reklamacja”), opis zgłaszanych zastrzeżeń, dane umożliwiające kontakt z Tobą, w tym adres e-mail. Jeśli informacje zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia lub do rozwiązania przedstawionego problemu niezbędny będzie kontakt z Tobą, otrzymasz od nas wiadomość e-mail.
  3. Sprawne i prawidłowe załatwienie zgłoszonej reklamacji może wymagać współpracy z Twojej strony.
  4. Rozpoznajemy reklamacje niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, jeśli nie wymaga ona uzupełnienia.
  5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego trybu rozstrzygania sporów, znaleźć można na stronie UOKIK pod adresem:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php